Pedagogisch project

Het preventief pedagogisch project van Don Bosco


Een school van Don Bosco is opgericht door de Congregatie van de Salesianen van Don Bosco. Erkende scholen van Don Bosco hebben als leidraad en richtsnoer het eigen preventief en pedagogisch project "Opvoeden met Don Bosco als gids en tochtgenoot". Het pedagogisch project omschrijft hoe de school naar jou kijkt, wat ze met jou wil bereiken en hoe ze dat wil bereiken.


Om je studies verder te zetten heb je voor een Don Boscoschool gekozen. Dat betekent dat jij als leerling, als jongere centraal staat. Je leert niet slechts je eigen leren en vaardigheden te ontwikkelen.

Je wordt erkend en gewaardeerd als persoon


De directie, je leerkrachten en het ondersteunend personeel gaan met jou om in de typische stijl van Don Bosco. Aandacht en aanwezigheid, structuur en betrokkenheid zijn cruciale hefbomen in het leren en begeleiden van jongeren. Van jou verwachten wij dat je je leerkrachten ook in die stijl tegemoet treedt.


School en klas, speelplaats e.a. ruimtes hebben een jaar lang de tijd om te groeien naar een authentieke leeromgeving. In de uitbouw van een dergelijke leeromgeving, in en op de school, ook er buiten tijdens extra-muros activiteiten voltrekt de samenwerking tussen leraren en leerlingen in een dynamische sfeer van gelijkwaardigheid. Op een respectvolle manier geven beiden vorm aan het kritisch-constructieve gesprek, waarlangs identiteitsvorming verloopt. Leren in een Don Boscoschool staat nooit op zich. Het zit altijd ingebed in een breder perspectief, met name levenslang leren. In het pedagogisch project wordt dit principe ook het voordoen-in-dialoog genoemd. Van jou verwachten wij dat je actief deelneemt aan het realiseren van een authentieke leeromgeving, in een sfeer van vertrouwen en respect.


Naast betrokkenheid is structuur een belangrijk uitgangspunt. Elke jongere krijgt kansen, altijd binnen een kader, dat het samen leren en leven met anderen op een respectvolle manier garandeert. Regels en afspraken zijn nooit vrijblijvend geformuleerd. Ze zijn preventief bedoeld. Belangrijk is dat regelgeving en afspraken in gesprek geduid en toegelicht worden. Structuur is niet vanzelfsprekend. Telkens opnieuw moet ze relevant en plausibel gemaakt worden. In dat proces van dialoog en overleg spelen leraren en jongeren een belangrijke rol. Van jou verwachten we dat je groeit in een kritisch constructieve houding en vanuit een respectvolle attitude regels en afspraken erkent en waardeert.


Eigenaarschap, autonomie en verantwoordelijkheid zijn belangrijke hefbomen voor jongeren om het leren en leven in eigen regie vorm en inhoud te geven. Een Don Boscoschool wil je hiertoe alle ruimte en mogelijkheden bieden om exploratief en constructief jouw eigenaarschap, individueel en intergenerationeel verder te ontwikkelen. Wij verwachten dat je je verantwoordelijkheid in dit proces opneemt.


Een Don Boscoschool is ook een katholieke school. Identiteitsvorming loopt langsheen verschillende leerlijnen van het leven. Op een school van Don Bosco is naast cognitieve en sociale identiteitsvorming ook de ontwikkeling van een religieuze identiteit belangrijk. Zinvragen duiken onverwacht op, ervaringen van verdriet en hoop doorkruisen het dagelijkse leven. Culturen vermengen zich spontaan en soms conflictueus met elkaar. Op dergelijke breukmomenten is het belangrijk dat een school van Don Bosco een perspectief op inspiratie en reflectie biedt. Een school van Don Bosco wortelt op haar beurt in de rijke traditie van het christendom. In de lessen godsdienst, tijdens een ochtendwoord, in gesprek met een leraar op de speelplaats en/of in de klas, sijpelt de authenticiteit van de evangelische radicaliteit door. In een grootstedelijke context als Brussel waar culturen en religies als vanzelfsprekend naast en door elkaar leven, wil een school van Don Bosco de dialoog tussen alle religieuze denominaties bevorderen, verbreden en verdiepen. Van jou verwachten we openheid en respect tegenover andere overtuigingen, bereidheid tot dialoog en gesprek, begrip en vertrouwen. 


De school van Don Bosco in Brussel is een Nederlandstalige school. Zij vertaalt het pedagogisch project van Don Bosco in de missie Respect, Ambitie, Samen en Perspectief (RASP). De school biedt kwaliteitsonderwijs in de Nederlandse taal. Tijdens de lessen, zowel op de school als extra-muros, en in de gebouwen wordt er Nederlands gesproken. De school creëert in een sfeer van openheid en begrip ruimte voor anderstaligen en andere culturen. De school realiseert via een taalbeleid op maat de zorg voor haar Nederlandstalig karakter. Je hebt immers gekozen voor een Nederlandstalige school. Wij verwachten dat jij en je ouders, verantwoordelijken en voogden het Nederlandstalig karakter van de school in Brussel respecteren. Indien je ouders het Nederlands onvoldoende machtig zijn, laten zij zich bijstaan door een meerderjarige persoon die het Nederlands kent.